ไปหน้าข่าวทั้งหมด


 คำค้น 
   
เลือกค้นหาจากส่วน       


15 - พ.ย. - 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

11 - พ.ย. - 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อำนาจหน้าที่ภารกิจอบต.
อำนาจหน้าที่ภารกิจอบต.

8 - พ.ย. - 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร

12 - ก.ย. - 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การบังคับใช้ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นฯ
การบังคับใช้ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นฯ

21 - มิ.ย. - 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.หนองกุง
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.หนองกุง

25 - ต.ค. - 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560

6 - ต.ค. - 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

20 - พ.ค. - 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ( การผลิตมะม่วงนอกฤดู)
.......

14 - พ.ค. - 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.หนองกุง ปี 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.หนองกุง ปี 2558.....

14 - พ.ค. - 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จัดทำเอกสาร การเตรียมความพร้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)....

27 - พ.ค. - 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชาระภาษีประจาปี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ขอประชาสัมพันธ์การรับชาระภาษี ประเภทต่างๆซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบารุงท้องที่.....

21 - พ.ค. - 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภัยแล้ง
ภัยแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นระยะเวลานานกว่าปกติ....

21 - พ.ค. - 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ลงมติว่า เห็นชอบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นถือปฏิบัติและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป......

16 - ธ.ค. - 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการทดสอบความรู้หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย 1/2556
ผลการทดสอบความรู้หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย 1/2556

12 - ส.ค. - 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมอภิปรายเรื่อง นโยบายท้องถิ่นที่ดีป้องกันการทุจริตได้จริงหรือ
นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมอภิปรายเรื่อง นโยบายท้องถิ่นที่ดีป้องกันการทุจริตได้จริงหรือ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>